aimagazine
Skupina Schaeffler 2019 v náročnom prostredí so silným Cash Flow
10. Mar. 2020 | autor: redakcia
Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2019. Vo výkazovom období dosiahol obrat skupiny Schaeffler cca 14,4 miliárd eur (minulý rok: asi 14,2 miliárd eur).


Po úprave o menové vplyvy sa obrat v tomto období zvýšil o 0,1 %. Na základe upravenom o menové vplyvy bol rast obratu oboch divízií Automotive mierne negatívny, v druhom polroku ale vykazoval pozitívnu tendenciu, zatiaľ čo divízia Industrie vykazovala rast obratu po celý rok, v druhej polovici ale poklesol. 

Zo štyroch regiónov prispeli regióny Čína a Amerika k rastu obratu upravenému o menové vplyvy, zatiaľ čo vývoj obratu v regiónoch Európa a Ázia/Pacifik mal klesajúcu tendenciu. 

Skupina Schaeffler dosiahla v roku 2019 výsledok pred finančným výsledkom hospodárenia, podielmi hodnotenými metódou equity a daňami zo zisku (EBIT) vo výške 790 miliónov eur (minulý rok: 1 354 miliónov eur), čo bolo vo výkazovom období zaťažené špeciálnymi efektmi vo výške 372 miliónov eur. Špeciálne efekty vyplynuli v zásade z výdavkov v súvislosti s programami transformácie a zvýšenia efektivity etablovanými v roku 2019: RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie) vo výške 356 miliónov eur. EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahla 1 161 miliónov eur (minulý rok: 1 381 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 8,1 % (minulý rok: 9,7 %). Určujúcim pre pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi boli popri pretrvávajúcom náročnom prostredí, najmä negatívne efekty predajných cien a zmenený mix produktov v divízii Automotive OEM. Okrem toho zaťažili vývoj marže výdavky na projekty informačných technológií a digitalizácie.
Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti predstavoval vo vykazovanom období 428 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne pod úrovňou minulého roka (881 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu predstavoval 0,65 eur (minulý rok: 1,33 eur). Na základe toho navrhne predstavenstvo Schaeffler AG valnému zhromaždeniu výplatu dividendy vo výške 45 centov za prioritnú akciu. To zodpovedá kvóte vyplácania dividend približne 43 % (minulý rok: asi 40 %) vo vzťahu k výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov.
Na margo vlaňajšieho vývoja obchodov Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, uviedol: „V náročnom prostredí sa nám našu v júli upravenú prognózu ohľadom rastu obratu podarilo splniť a mierne prekonať cieľovú značku pre EBIT maržu. Ešte viac nás teší silné Free Cash Flow, ktoré so 478 miliónmi eur výrazne prekonalo očakávania. Výsledok roka 2019 ukazuje, že sa naša pozícia globálneho dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel osvedčila. Na druhej strane vidíme, že opatrenia prijaté na posilnenie kapitálovej a nákladovej efektivity, ako aj tri programy divízií RACE, GRIP a FIT vyplácajú.“

Automotive OEM so silným výkonom v slabom trhovom prostredí 
Divízia Automotive OEM dosiahla vo vykazovanom roku zisky z obratu vo výške 9 038 miliónov eur (minulý rok: 8 996 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy obrat poklesol v porovnaní s minulým rokom o 0,8 %. Pritom nebolo možné úplne kompenzovať negatívne cenové efekty pozitívnymi objemovými efektmi. Príčinou bolo najmä slabé trhové prostredie v celosvetovom automobilovom obchode. Celkovo bol rast vo vykazovanom roku o 4,8 % výrazne nad priemerným rastom celosvetovej produkcie osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorá vo vykazovanom období poklesla o 5,6 %. Objednávky získané vo vykazovanom období 2019 dosiahli 15,0 miliárd eur, čo predstavuje rekordnú hodnotu, ktorá je výrazne poháňaná prijatými objednávkami v oblasti e-mobility. To zodpovedá ukazovateľu Book-to-bill-Ratio, teda prijatým objednávkam v pomere k obratu uplynulého obchodného roka, vo výške 1,7 (minulý rok: 1,4).
Najsilnejší nárast obratu na základe upravenom o menové vplyvy vykazovala divízia Automotive OEM v regióne Amerika so 7,4 %, nasledovaná Čínou s 1,8 %, zatiaľ čo obrat v regióne Európa s -6,0 % výrazne klesol a tiež v regióne Ázia/Pacifik mal s -0,7 % klesajúci trend. Zo štyroch obchodných oblastí divízie Automotive OEM sa vo vykazovanom roku podarilo len obchodnej oblasti e-mobilita svoj obrat upravený o menové vplyvy výrazne zvýšiť o 36,7 %.
Divízia dosiahla vo vykazovanom roku dosiahla  EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 491 miliónov eur (minulý rok: 673 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa v tom istom období nachádzala na 5,4 % a teda výrazne pod minuloročnou hodnotou 7,5 %. Zo špeciálnych efektov v celkovej výške 209 miliónov eur pripadlo 204 miliónov eur na program RACE. Rozhodujúce pre pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol najmä pokles hrubej marže na 20,6 % (minulý rok: 22,3 %), ktorý bol podmienený hlavne poklesom obratu podmieneným cenou, ako aj zmeneným mixom produktov. Okrem toho bola hrubá marža negatívne ovplyvnená zvýšenými fixnými nákladmi.
Upravená prognóza pre celkový rok 2019 z 29. júla 2019 bola splnená, podľa nej sme sa usilovali o nárast obratu upravený o menové vplyvy vo výške -2 až 0 % a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi 5 až 6 %.

Automotive Aftermarket s poklesom obratu, výsledok prekonal prognózu 
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala vo vykazovanom období s obratom vo výške 1 848 miliónov eur (minulý rok: 1 862 miliónov eur) pokles o 1,1 % upravený o menové vplyvy, čo je dôsledkom regiónu Európa so suverénne najsilnejším obratom. Pokles obratu v Európe, ktorý bol okrem iného podmienený úpravami zásob jednotlivých veľkých zákazníkov v Nemecku a v západnej Európe, ako aj v oblasti Independent Aftermarket (IAM) a OES obchode (OES – Original Equipment Service), predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 3,1 %. Pokles obratu v Európe nebol plne vykompenzovaný nárastom obratu v regióne Amerika o 6,6 %. Tento nárast bol predovšetkým dôsledkom zvýšenia potrieb a obchodu s novými zákazníkmi v IAM. Región Čína zvýšil svoje zisky z obratu upravené o menové vplyvy o 5,7 %, zatiaľ čo  zisky z obratu v regióne Ázia/Pacifik upravené o menové vplyvy  poklesli o 5,4 %.
Na základe toho predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 298 miliónov eur (minulý rok: 339 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 16,1 % (minulý rok: 18,2 %). Špeciálne efekty vo výške 15 miliónov eur súviseli s programom GRIP. Pokles EBIT marže v porovnaní s minulým rokom je pritom v zásade dôsledkom nízkej hrubej marže, ako aj vyšších administratívnych nákladov. Hrubá marža klesla z dôvodu zníženého objemu odbytu pri súčasne vyšších výrobných nákladoch.
Upravená prognóza pre obchodný rok 2019 z 29. júla 2019, podľa ktorej sa pre divíziu Automotive Aftermarket mal dosiahnuť nárast obratu pred menovými vplyvmi -2 až 0 %, bola dosiahnutá. Cieľ dosiahnuť EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 15 až 16 %  bol mierne prekonaný.

Priemyselný obchod s dobrým rastom, oslabená dynamika v druhom polroku 
Divízia Industrie zvýšila svoje zisky z obratu vo vykazovanom období napriek oslabenej dynamike globálnej priemyselnej produkcie na 3 541 miliónov eur (minulý rok: 3 383 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy dosiahol nárast obratu 3,1 %, pričom sa obrat v druhej polovici roka nachádzal na úrovni minulého roka. Rast obratu bol poháňaný najmä klastrami v sektore veternej energie v regióne Čína a v sektore  železničnej dopravy v regióne Európa. Okrem toho k rastu pozitívne prispeli aj klastre v sektore surovín a Aerospace, ako aj Industrial Distribution. Pokles dopytu zaznamenali klastre citlivé na konjunktúru v sektore Industrial Automation, Offroad a Power Transmission. Dva zo štyroch regiónov skupiny Schaeffler prispeli vo vykazovanom období k rastu obratu upravenému o menové vplyvy. Najvyšší prírastok dosiahol opäť región Čína s 23,4 %, pred Amerikou s 2,9 %, zatiaľ čo obrat v Európe klesol o 2,4 % a v oblasti Ázia/Pacifik mal s -0,1 % mierne klesajúcu tendenciu. 
Divízia Industrie dosiahla v uplynulom obchodnom roku EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 373 miliónov eur (minulý rok: 370 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 10,5 % (minulý rok: 10,9 %). Zo špeciálnych efektov v celkovej výške 147 miliónov eur pripadlo 137 miliónov na program FIT.
Ciele formulované v rámci prognózy upravenej 29. júla 2019, dosiahnuť rast obratu medzi 2 až 4 % a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi 10 až 11 %, boli dosiahnuté.

Free Cash Flow výrazne nad očakávaniami
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A skupiny Schaeffler bol so 473 miliónmi eur (minulý rok: 384 miliónov eur) pozitívny. Vďaka tomu sa podarilo upravenú prognózu z 29. júla 2019 pre Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A vo výške cca 350 až 400 miliónov eur výrazne prekonať. Investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty sa vo vykazovanom období s 1 045 miliónmi eur nachádzali mierne pod úrovňou minulého roka (1 232 miliónov eur).  To zodpovedá investičnému podielu 7,2 % (minulý rok: 8,7 %).
Finančné dlhy netto dosiahli k 31. decembru 2019 výšku 2 526 miliónov eur (31. december 2018: 2 547 miliónov eur). Pritom sa zvýšil ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, na 86,6 % (31. december 2018: 83,2 %). Skupina Schaeffler, ktorej bilančná suma dosiahla k 31. decembru 2019 cca 12,9 miliárd eur (minulý rok: cca 12,4 miliárd eur), zamestnávala k tomu istému termínu 87 748 zamestnancov (minulý rok: 92 478), čo zodpovedá poklesu o cca 5,1 %.
Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „Ako bolo oznámené pri predkladaní výsledkov za 3. kvartál 2019, bolo v centre našich snáh do konca obchodného roka 2019 generovanie Free Cash Flow. Ďalším znižovaním podielu Capex a efektívnym manažmentom zásob v záverečnom kvartáli sa nám to úspešne podarilo.“

Prognóza na rok 2020
Skupina Schaeffler ráta pre obchodný rok 2020 s rastom obratu upraveným o menové vplyvy -2 až 2 %. Súčasne podnik pre obchodný rok 2020 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 6,5 až 7,5 %. Pre rok 2020 skupina Schaeffler očakáva okrem toho Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A medzi 300 a 400 miliónmi eur.

„Naša prognóza pre rok 2020 je vedome opatrná. Zohľadňuje to, čo začiatkom marca vieme o aktuálnom vývoji prostredia a trhu. Ako sa bude ďalej vyvíjať kríza ohľadom koronavírusu, momentálne nedokáže nikto presne povedať. Napriek tomu urobíme všetko pre to, aby sme naše ciele dosiahli“, povedal Klaus Rosenfeld.

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 3/2020 vyšiel 1.7.2020
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 4/2020 vyjde 7.9.2020
Uzávierka podkladov 24.8.2020
partneri
kalendár podujatí a výstav
najčítanejšie za 7 dní
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0316 s.